Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czOcenění, certifikáty

Ke stažení:

Společná politika kvality, životního prostředí, informační bezpečnosti, hospodaření s energií, BOZP a PO (PDF)

Národní cena kvality - program Start Plus

Národní cenu kvality v programu Start Plus - Úspěšná firma získaly Teplárny Brno v listopadu 2017. Staly se tak první stoprocentně městskou společností vůbec, jíž se podařilo uspět v této prestižní soutěži. Národní ceny kvality jsou v České republice udělovány již od roku 1995 a významně se liší od ostatních podobných ocenění. V jejich hodnocení je totiž využíván Model Excelence vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM), který dokáže objektivně porovnat jednotlivé firmy bez ohledu na velikost a oblast podnikání. Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než osmdesáti zemích světa.

Teplárny Brno prošly přísným hodnocením v oblastech strategie, řízení strategického, finančního a personálního managementu, zákaznického přístupu i vnímání společnosti okolím. Ocenění potvrzuje, že procesy v oblasti strategického řízení jsou ve společnosti dobře nastaveny a je možné přizpůsobovat se příležitostem na trhu i eliminovat případné hrozby. Kromě toho zjištěné ukazatele současně ukazují cestu k dalšímu zlepšování. 


Certifikace ISO 27001

Společnost Teplárny Brno, a.s., dne 30. května 2014 úspěšně prošla auditem v rámci implementace normy ISO 27001 a získala certifikát Bezpečnosti informací ISO 27001. Tento certifikát slouží k zajištění ochrany a bezpečnosti všech důležitých aktiv společnosti tj. informací, majetku a osob. Auditor společnosti TAYLLOR & COX provedl nezávislý externí audit, při němž nebyla v Teplárnách Brno, a.s., nalezena žádná neshoda. Investice do IT v Teplárnách Brno byly auditorem zhodnoceny jako 2. nejlepší v sektoru energetiky v rámci celé České republiky.


Certifikace ISO 9001

Společnost Teplárny Brno, a.s., ve dnech 30. 9. 2014 - 1. 10. 2014 úspěšně prošla auditem v rámci implementace normy ISO 9001 a získala certifikát Systému managementu kvality ISO 9001, který je jedním z nástrojů řízení společnosti. Auditoři společnosti TAYLLOR & COX provedli nezávislý externí audit, při němž nebyla v Teplárnách Brno, a.s., nalezena žádná neshoda.


Certifikace ISO 50001

Společnost Teplárny Brno, a.s., v měsíci září 2015 úspěšně prošla certifikačním auditem v rámci implementace normy ISO 50001 a získala certifikát Systému managementu hospodaření s energií ISO 50001. Auditoři společnosti TAYLLOR & COX provedli nezávislý externí audit, při němž nebyla v Teplárnách Brno, a.s., nalezena žádná neshoda, pouze doporučení ke zlepšování.

Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek doby“. "Energetickým managementem" nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos. Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu.


Certifikace ISO 14001

Společnost Teplárny Brno, a.s., v měsíci září 2015 úspěšně prošla certifikačním auditem v rámci implementace normy ISO 14001 a získala certifikát Systému environmentálního managementu ISO 14001. Auditoři společnosti TAYLLOR & COX provedli nezávislý externí audit, při němž nebyla v Teplárnách Brno, a.s., nalezena žádná neshoda, pouze doporučení ke zlepšování.

Norma ISO 14001 je světově nejuznávanější a nejpoužívanější normou používanou pro systémy řízení životního prostředí. Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů. Navíc definuje cíle v oblasti životního prostředí a zavádí opatření pro zlepšení výkonnosti formou zlepšování procesů v oblastech s významnou prioritou. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti. Ochrana životního prostředí (environment) je jednou ze základních priorit a potřeb současné společnosti.


Certifikace ISO 45001:2018

Nová norma na certifikaci systémů managementu v oblasti BOZP a PO byla vydána jako ČSN ISO 45001:2018 v říjnu roku 2018. O několik měsíců dříve - v březnu téhož roku norma vyšla jako mezinárodní norma ISO. Všechny společnosti s certifikovaným systémem podle předcházející normy ISO 45001:2018 mají povinnost do 11.3.2021 zavést a certifikovat požadavky nové normy. Pokud tak neučiní, certifikace systému managementu BOZP a PO pozbude platnosti. Držitelů certifikace podle normy ČSN ISO 45001:2018 je v ČR  pouze několik desítek a TB a.s. patří mezi ně.

Společnost Teplárny Brno, a.s. úspěšně prošla v dubnu 2019 Re-certifikačním auditem systému managementu BOZP a PO podle nově vydané normy ČSN ISO 45001:2018. Auditoři společnosti Technický dozorčí spolek Brno, provedli nezávislý externí audit, při kterém nebyla v TB, a.s., nalezena žádná neshoda. Byla identifikována pouze doporučení ke zlepšování, která budou v TB, a.s. realizována pro další podporu systému managementu BOZP a PO.


Osvědčení „Bezpečný podnik“

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří v naší společnosti integrovanou složku, která zajišťuje bezpečnost nejen vlastním zaměstnancům, ale i dodavatelským a nájemním firmám, od kterých se vyžaduje shodný přístup k dodržování bezpečnostních předpisů a předcházení pracovním úrazům.

Nově pojatá bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vyplývající z programu bezpečného podniku, napomáhá k harmonizaci požadavků směrnic EU a z nich vycházejících ustanovení, zapracovaných do české legislativy a vnitřních řídících aktů společnosti.

Řízení bezpečnosti práce ve svých aktivitách nesleduje jen aspekty ekonomické, ale zohledňuje i dopady své činnosti na životní prostředí a BOZP v rámci celého výrobního procesu. Původní role zaměstnanců se změnila na roli spolutvůrce kvality BOZP, protože se aktivně spolupodílí na předcházení rizik a eliminují tak jejich vznik na nejmenší možnou míru.

V návaznosti na toto osvědčení jsme oprávněni používat označení „Bezpečný podnik“.


Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

První místo ve druhém ročníku soutěže Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost získaly v kategorii Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců Teplárny Brno. První místo z roku 2016 následuje po ocenění i z prvního ročníku v roce 2015. Hodnotící kritéria byla rozdělena do několika kategorií a zahrnovala například regionální odpovědnost, sociální odpovědnost či odpovědnost ekonomickou a environmentální.

Historicky první ročník soutěže vyhlásila v roce 2015 Rada Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR. Soutěže se mohou zúčastnit jak organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně zabývají nad rámec svých zákonných povinností.


Ocenění „Projekt roku“

Projekt roku vyhlašuje každoročně Teplárenské sdružení České republiky a to v několika kategoriích. Záměrem této soutěže je ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás.

Do soutěže se přihlašují projekty, jejichž obecným přínosem je:

  1. zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie,
  2. snížení spotřeby fosilních paliv, závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, emisí skleníkových plynů a zejména CO2,
  3. zajištění efektivního zásobování energií, tepelné pohody bytových prostorů, energetických potřeb služeb a průmyslu.

 

Ocenění Projekt roku 2011 v soustavách zásobování teplem a chladem od Teplárenského sdružení České republiky získaly Teplárny Brno za přestavbu parovodní tepelné sítě na technicky modernější horkovodní síť.

Teplárny zahájily výměnu zastaralých parovodů za efektivnější horkovody v roce 2010. Cílem rozsáhlého projektu, který je naplánován až do roku 2019/2020, je výrazné snižování tepelných ztrát v distribuční soustavě a výměníkových stanicích.

 

Ocenění za projekt „rozšíření akumulačních schopností zdroje Červený mlýn“. V roce 2017 byla dokončena přestavba nevyužívané nádrže na lehký topný olej na akumulátor o objemu 5000 m3, který zajistil efektivnější zapojení zdrojů pro výrobu tepla. Akumulace shromáždí teplo vyrobené na zdrojích a využije jej v topných špičkách, kdy se pak nemusí přidávat záložní starší kotle s nižší účinností.


Úspěšná organizace v programu Excelence

Národní cena kvality potvrdila, že patříme na špičku.

Hlavními výhodami účasti v Národní ceně kvality ČR je zpětná vazba, popisující silné stránky hodnocené společnosti i možné oblasti pro zlepšení. Teplárny Brno dosáhly v NCK 2019 výborného výsledku na hranici 500 bodů, který je v Evropě spojován s oceněním Recognised for Excellence 4 star a získaly v kategorii PODNIKATELSKÝ SEKTOR – VELKÁ ORGANIZACE ocenění ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE. Zpráva hodnotitelů se zaměřila na devět kritérií, kterými jsou vedení, strategie, pracovníci, partnerství a zdroje, procesy, výrobky a služby, zákazníci – výsledky, pracovníci – výsledky, společnost – výsledky a ekonomické výsledky.


Brno TOP 100

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace