Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czSlovníček pojmů

Akumulátor Zařízení k akumulaci určitého média. V teplárenství např. k akumulaci tepelné, mechanické nebo elektrické energie.
Alternátor Točivý elektrický stroj, který transformuje mechanickou energii na elektrickou energii. V teplárenství se obvykle používají synchronní alternátory, které jsou zdrojem střídavého napětí o frekvenci 50 Hz.
Armatura Součást strojů zajišťující činnost, obsluhu, kontrolu. Např. klapky, ventily, šoupátka, pojišťovací ventily, zpětné klapky, apod.
Biomasa V energetice tak označujeme většinou rostlinnou biomasu pro spalování, např. dřevní štěpka, sláma, mláto, technické konopí, apod.
Cirkulační čerpadlo Zařízení, které obstarává cirkulaci určitého média v uzavřené soustavě. V teplárenství např. v horkovodní soustavě, kde zajišťují distribuci tepla k zákazníkům, udržují potřebný tlak a průtok.
Čerpadlo Stroj sloužící pro dopravu média v tekutém stavu. Čerpadla se dělí na hydrodynamická (např. odstředivá), hydrostatická (např. zubová) a speciální (např. proudová).
Činný výkon Je jednou ze složek zdnálivého výkonu. Činný výkon se nevratně přemění na jinou formu energie, např. mechanickou v elektrickém stroji.
Dálkové zásobování teplem Systém dodávky tepelné energie. Tepelná energie se vyrábí centrálně a následně je distribuována pomocí soustavy zásobování tepelnou energií.
DEMI voda

Voda, která je zbavena všech minerálů. Používá se pro plnění vysokotlakových parních kotlů, za provozu se společně s kondenzátem doplňuje do napájecích nádrží.

Dmychadlo Stroj určený pro stlačování plynu do tlaku 0,3 MPa.
Dřevní štěpka  Strojně nadrcená dřevní hmota určená především pro energetické účely. Dřevní štěpka je hlavním zdrojem paliva ve výtopně Teyschlova v městské části Brno Bystrc.
Ekonomizér Tepelný výměník, který slouží pro předehřívání napájecí vody do kotle. Ekonomizér využívá tepla spalin, ze spalovaného paliva. Bývá umístěn v zadních tazích kotle, před spalinovodem.
Elektrárna  Komplex zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. V elektrárnách probíhá transformace tepelné, jaderné, vodní, nebo větrné energie na energii elektrickou.
Elektrizační soustava  Rozsáhlý systém, který zahrnuje silnoproudá zařízení sloužící k výrobě el. energie (generátory), transformaci (transformátory), přenosu (venkovní vedení, kabely), rozvodu (kabely) a spotřeby (el. spotřebiče).
Entropie  Veličina vyjadřující míru degradace tepla v pracovní látce. Ideální tepelný stroj pracuje izoentropicky.
Frekvence sítě  Frekvence (jednotka Hz) spolu s napětím (jednotka Volt) patří k základním kvalitativním charakteristikám elektrické sítě.
Horkovod  Obvykle ocelové potrubí sloužící k distribuci horké vody z místa výroby k zákazníkovi.
Horkovodní kotel  Složité zařízení sloužící k výrobě horké vody.
Hořák  Slouží k mísení a distribuci směsi paliva a okysličovadla ve vhodném poměru do kotle. Hořáky se dělí dle paliva na plynové, kapalinové a uhelné.
Jalový výkon Tvoří jednu ze složek zdánlivého výkonu. Jalový výkon vytváří magnetické pole u elektrických strojů. Jednotka je "VAr - voltampér reaktanční"
Kogenerace  Kombinovaný a vysoce účinný proces společné výroby elektrické energie a tepla.
Kompresor  Stroj určený pro stlačování plynů. Poměr výstupního a vstupního tlaku je u kompresoru větší než 3.
Kondenzátor  Tepelný výměník, do něhož se přivádní pára vystupující z posledního stupně parní kondenzační turbíny.
Kotel Složité zařízení sloužící pro přeměnu chemické energie vazané v palivu na tepelnou energii. Kotle se dělí podle paliva na plynové, uhelné, biomasové, apod.
Kotelní voda Voda, kterou je naplněn tlakový systém kotle za provozu.
Měrná tepelná kapacita Množství tepla potřebné k ohřátí 1 kg látky o 1 °C.
Motor Stroj, který přeměňuje elektrickou, tepelnou nebo hydraulickou energii na mechanickou práci.
Napájecí čerpadlo  Čerpadlo, které dopravuje napájecí vodu do kotle.
Odluh Trvalé nebo krátkodobé odvádění zahuštěné kotelní vody. Ztráta tepla odluhem je jednou ze ztrát kotle.
Odplynění  Jde o úpravu napájecí vody do kotle - vytěsnění kyslíku. Odplynění eliminuje korozi uvnitř trubek tlakového celku kotle. Nejčastěji se používá termické nebo chemické odplynění.
Parní turbína Tepelný lopatkový rotační stroj, v němž se mechanická energie získává expanzí vodní páry v soustavě rozváděcích a oběžných lopatek.
Paroplynový cyklus Jde o spojení parního oběhu (Rankin Clausiova) a plynového oběhu (Joule Braytonova). Klasické schéma se sestává ze spalovací turbíny, spalinového kotle, parní turbíny a kondenzátoru (v případě paroplynové elektrárny) nebo výměníkové stanice (v případě paroplynové teplárny). Typický paroplynový cyklus je na provozu Červený mlýn, společnosti Teplárny Brno, a.s.
Parovod Potrubí určené pro dopravu páry od místa výroby do místa spotřeby.
Přehřátá pára Jde o sytou páru, jenž byla dodatečně přehřátá (v přehříváku kotle). V praxi se často používá označení "ostrá pára".
Přehřívák Tepelný výměník, který využívá nejvyšší teplotu spalin k přehřátí syté páry.
Příkon Příkon je přiváděný výkon. Poměr výkonu ku příkonu je účinnost. Účinnost je vždy menší než 1.
Rosný bod Teplota, při které ochlazením par přehřátých vznikají páry nasycené, což se projevuje tvořením kapek kapaliny. 
Rotor  Točivá část stroje, např. parní turbíny, asynchronního motoru, spalovací turbíny, kompresoru, apod.
Řídící systém  Komplex zařízení umožňující ovládání, řízení, monitorování, archivaci technologických procesů.
Soustava zásobování tepelnou energií Soustava tvořená hlavními a lokálními zdroji tepla a rozvodnými sítěmi, jimiž je tepelná energie dodávána do vytápěných objektů (tzn. do odběrných míst). Zkráceně je soustava označována jako SZTE, setkat se můžete také s pojmem Soustava centrálního zásobování teplem (SCZT).
Spalovací turbína Tepelný lopatkový rotační stroj, který je tvořen kompresorem, spalovací komorou a plynovou turbínou. Jednu ze spalovacích turbín s prstencovou spalovací komorou lze nalézt na provozu Červený mlýn společnosti Teplárny Brno, a.s.
Spalování  Proces, při kterém se uvolňuje teplo, světlo, voda. Rozeznáváme dokonalé a nedokonalé spalování.
Stator  Netočivá část stroje, např. parní turbíny, asynchronního motoru, spalovací turbíny, kompresoru, apod.
Sytá pára  Pára, která je v prostoru nad kapalinou, ze které se vypařila, ale je s ní stále ve styku. Má stejnou teplotu, jako kapalina při rovnovážném stavu.
Šoupě  Uzavírací armatura, kde je médium uzavíráno pomocí klínu (srdce).
Tepelné čerpadlo Zařízení, které odnímá nízkopotenciální teplo a předává ho pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody.
Teplárna Komplex zařízení sloužící k výrobě tepla a elektrické energie. Elektrická energie a teplo jsou vyráběny s vysokou účinností. Jedna z nejstarších tepláren ve střední Evropě je na provoze Špitálka společnosti Teplárny Brno, a.s.
Teplo Představuje vnitřní energii látky. Jde o formu energie danou neuspořádaným pohybem atomů a molekul. Jednotkou tepla je Joule (J).
Teplota  Fyzikální veličina, která charakterizuje tepelný stav určité hmoty.
Tlak Jde o sílu působící na jednotku plochy. Základní jednotkou je Pascal (Pa).
Transformátor Elektrický stroj určený převážně ke zvyšování nebo snižování napěťové úrovně.
Trigenerace  Kombinovaný proces výroby elektřiny, tepla a chladu.
TUV  Zkratka Teplá Užitková Voda. K přípravě TUV se používá horká voda nebo pára.
Účinnost Míra využití vložené energie. Účinnost je vždy menší než 1.
ÚT  Zkratka pro ústřední topení. K ohřevu topného média (vody) dochází na místě zvaném kotlena nebo výměníkový stanice.
Velín Neboli bloková dozorna, slouží pro dálkový monitoring a řízení objektu, např. teplárny, elektrárny, výtopny, čerpací stanice, apod.
Ventil Uzavírací nebo regulační armatura, kde je médium uzavíráno, resp. regulováno pomocí vhodně tvarované kuželky.
Vodoznak Jde o zákonnou armaturu parního kotle, přístroj je spojen s parním a vodním prostorem bubnu parního kotle, v jehož průzoru lze přímo pozorovat výšku hladiny v kotli.
Vratná voda Voda, která se vrací od zákazníků. Ti z vody odebrali teplo např. pro přípravu TUV (teplé úžitkové vody) nebo ohřev ÚT (ústředního topení).
Výhřevnost Množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednoho kilogramu paliva, přičemž teplota odcházejích spalin má teplotu okolí.
Výkon Z fyzikálního pohledu je výkon podíl práce vykonané v určitém časovém úseku. Jednotkou výkonu je Watt (W).
Výměník tepla Zařízení pro výměnu tepla mezi médii, např. výměník spaliny vs. horká voda, pára vs. horká voda, apod.
Výměníková stanice Soubor zařízení (tepelný výměník, armatury, čerpadla) sloužící k předávání tepelné energie mezi oddělenými okruhy.
Výtopna Komplex zařízení sloužící k výrobě tepla.
Zemní plyn Fosilní palivo, jehož základní složkou je metan (CH4). Zemní plyn má vysokou výhřevnost a jeho spalováním vzniká jen minimum emisí. Teplárny Brno patří k největším odběratelům zemního plynu v ČR.

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace