Energeticko-poradenské centrum

V našem Energeticko-poradenském centru Vám rádi poradíme s dodávkami všech energií, s výměnou zdrojů tepla nebo s využitím nových technologií. Srozumitelně vysvětlíme vyúčtování, nebo poradíme na co si dát pozor u dodavatelů energií, pomůžeme i se změnou dodavatele. Poradenství je nezávislé a zcela bezplatné.

Osobně nás můžete navštívit v našem Edukačním centru na Cimburkově 2, vedle OC Královo Pole,
Úterý    8:00–12:00   13:00–17:00
V případě zájmu si prosím zaregistrujte termín schůzky prostřednictvím našeho online formuláře, nebo telefonicky na čísle +420 732 991 583, nebo napište na e-mail poradna@teplarny.cz.

 

Co by vás mohlo zajímat v těchto oblastech:

 

Elektřina Plyn Teplo 

Poradenství v oblasti dodávek tepla

 • Jak sledovat spotřeby energií (jednotky, přepočty...)
 • Jak se vyznat v odečtech měřidel
 • Vytápění teplo (změny ekvitermních křivek, nastavení parametrů TV)
 • Úspora energií
 • Napojení nových zákazníků, staré kotelny, např. modernizace zdroje vytápění,
  optimalizace regulace soustavy

Poradenství v oblasti dodávek elektrické energie a plynu

 • Organizace na trhu s energiemi
 • Výroba, přenos a distribuce jednotlivých druhů energií
 • Princip tvorby cen energií
 • Typy smluv mezi účastníky energetického trhu a jejich obsahové náležitosti
 • Principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • Výběr dodavatele energie
 • Postupy při řešení reklamace nebo jiných sporů
 • Kontrola zálohových plateb
 • Platby za dodávky energie a související služby
 • Skladba spotřeby energií v domácnosti

Elektřina

ELEKTŘINA

Jakou funkci plní přenosová a distribuční soustava?

Většina vyrobené elektřiny musí být přenesena na velké vzdálenosti. To řeší přenosová soustava, která se dá představit jako dálniční síť, spojující výrobce a odběratele elektrické energie. Tato páteřní síť nás také propojuje s okolními státy. V ČR provozuje tuto síť akciová společnost ČEPS, jejímž jediným akcionářem je Česká republika v zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu. 

K přenosu elektřiny na kratší vzdálenosti pak slouží distribuční soustava, která je napájená z přenosové soustavy. Ta se dá přirovnat k „silnici“, která dopraví elektřinu až do domácnosti. V ČR jsou 3 velcí provozovatelé distribuční soustavy (distributoři): • ČEZ Distribuce, • EG.D (dříve E.ON), • PREdistribuce a dále řada malých lokálních distributorů.

 

ELEKTŘINA

Distributor vs. dodavatel – kdo je kdo?

Distributor neboli provozovatel distribuční soustavy, vlastní elektrickou soustavu (síť elektrického vedení, podzemních kabelů a dalších zařízení, které elektřinu rozvádí až k vám domů). Řešíte s ním například poruchy a výpadky dodávky elektřiny, instalaci a odečty elektroměru, změnu kapacity hlavního jističe či připojení solárních panelů. Distributora si vybírat nemůžete, protože ten je daný regionálně podle toho, kde se nachází vaše odběrné místo.

Dodavatel je firma, která na velkoobchodních energetických burzách elektřinu nakupuje. Tu pak prodává svým zákazníkům. Od dodavatele si tedy kupujete elektřinu pro svou domácnost nebo firmu a řešíte s ním například cenu elektřiny, distribuční sazbu, doplňkové služby, smlouvu, fixaci ceny atd. Dodavatele si můžete díky liberalizaci trhu sami vybrat, podle toho, jaká nabídka vás osloví.

ELEKTŘINA

Kdo je dodavatel poslední instance (DPI)?

Dodavatel poslední instance (DPI) je dodavatel elektřiny, který vám zajistí dodávku energie v případě, že se váš dodavatel dostal do úpadku. Dodavatel poslední instance se vám ozve sám, nemusíte nikam volat ani chodit. Předá vám důležité informace, jako například cenu za dodávku, výši záloh, termín jejich splatnosti a účet, na který platit. Který z dodavatelů to bude, závisí na distribučním území, kde se dané odběrné místo nachází. Přechodem k DPI vám přestává platit smlouva s původním dodavatelem, a to i pokud jste ji uzavřeli na dobu určitou. Od dodavatele poslední instance můžete energie odebírat nejdéle 3 měsíce. Kdykoliv během této doby si můžete vybrat nového dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu.

ELEKTŘINA

K čemu slouží hlavní jistič?

Hlavní jistič je určen k přerušení dodávky elektřiny v případě, že dojde k přetížení, zkratu nebo poruše. Zajistí tak ochranu vašich připojených spotřebičů před poškozením a také před případnými škodami na majetku či dokonce zdraví. Hlavní jistič také stanovuje, jaký maximální příkon je dané odběrné místo oprávněno odebírat. Jde o položku ve fakturaci – stálý měsíční plat za rezervovaný příkon, který vám dodavatel elektřiny účtuje.

Zjednodušeně řečeno – kapacita hlavního jističe určuje, jak velký elektrický proud můžete odebírat, respektive kolik a jak energeticky náročných zařízení můžete současně v domácnosti zapojit. V bytech a menších chatách, kde se elektřinou neohřívá voda, netopí se a nevaří, bývá většinou nejslabší a nejlevnější jistič 1×25 A. V rodinných domech a větších chalupách bývá silnější jistič s hodnotami 3×20 A. V případech, kde se elektřinou i topí, bývá jistič o velikosti 3×25 A nebo i větší.

 

ELEKTŘINA

Elektroměr, co je HDO?

Dalším zařízením je elektroměr, který měří množství vámi odebrané elektřiny a na něm se také provádí odečet spotřebované elektřiny. Elektroměry mohou být mechanické, ale v současnosti jsou nejčastěji digitální.

Na jednotarifním elektroměru najdete jenom jeden číselník – vysoký tarif (VT).
Dvoutarifní elektroměr může mít více podob. Starší – mechanické mají dva číselníky pro každý tarif zvlášť (vysoký tarif – VT – bývá zpravidla nahoře a nízký tarif – NT – dole), ty digitální mají jen jeden číselník, ale hodnoty VT a NT se na displeji střídají. Jaký elektroměr máte zaleží na vaší distribuční sazbě.
Elektroměry jsou majetkem distributora.

Dvoutarifní elektroměry mají možnost připojení přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání), který dálkově přepíná mezi nízkým a vysokým tarifem. Pokud u vás není signál pro správné fungování přij ímače HDO, máte místo něj spínací hodiny. Možnost HDO využívají hlavně domácnosti, které topí elektřinou nebo mají akumulační ohřev vody (bojler). Mohou tak například využít nízkého (levnějšího) tarifu pro ohřev vody.

         

ELEKTŘINA

Co jsou distribuční sazby a tarify?

Distribuční sazba určuje, jakou částku zaplatíte za dodanou elektřinu a za jakých podmínek. Na sazbu má vliv příkon spotřebičů. Distribuční sazby elektřiny jsou společné pro všechny dodavatele. Výše ceny a podmínky přiznání distribuční sazby jsou dané cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který je vydává vždy ke konci listopadu pro následující kalendářní rok.
Distribuční sazby jsou buď jednotarifní, kde platíte stále stejnou cenu po celý den – pouze VT – vysoký tarif, nebo dvoutarifní, kde se cena za elektřinu liší v průběhu dne – zde je VT – vysoký tarif a NT – nízký tarif.

Tím, že si správně zvolíte sazbu na základě spotřeby na odběrném místě, můžete ušetřit nemalé peníze. Sazbu můžete změnit jednou za 12 měsíců.

 

 

ELEKTŘINA

Z  čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny pro konečné zákazníky je podle požadavků Energetického zákona tvořena součtem dvou základních složek, neregulované a regulované.

Regulovanou část stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a je to platba za distribuci elektřiny elektrickou sítí do vašeho odběrného místa. Skládá se z:

 • ceny za distribuovanou elektřinu uvedenou v Kč za MWh dodané elektrické energie – ta tvoří největší část a liší se podle odběrného místa (podle oblastí a distributorů),
 • poplatek za rezervovaný příkon tzv. Paušál za jistič, kterým je pro vaše odběrné místo rezervována určitá velikost příkonu,
 • příspěvek na podporované zdroje energie (POZE), který se počítá podle kapacity hlavního jističe nebo jako součin odebraného množství elektřiny a ceny Kč/MWh. Do vyúčtování se započítává vždy nižší částka z těchto výpočtů. Pro rok 2023 je tento poplatek, vládním nařízením, odpuštěn,
 • systémové služby – tedy poplatek na provoz přenosové soustavy, rozvodných zařízení, transformačních stanic (ČEPS),
 • poplatek na činnost operátora trhu (OTE), který zajišťuje např. Komunikaci mezi jednotlivými účastníky trhu, dodavateli a distributory, zajištuje formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli atd.,
 • daň z elektřiny 28,30 Kč/MWh,
 • DPH 21 %.

Neregulovanou část si určuje dodavatel sám a tvoří ji platba za silovou elektřinu, tedy platba za vlastní odebranou elektřinu v korunách (Kč) za megawatthodinu (MWh) a stálý měsíční plat za služby dodavatele, jako je zákaznický servis, komunikace s úřady, administrativa a podobně. Tyto 2 položky z celého vyúčtování elektřiny je zákazník schopen výběrem svého dodavatele ovlivnit.

 

 

ELEKTŘINA

Cenový strop

Cenový strop v současné době platí po celý rok 2023. Neregulovaná část ceny elektřiny (silová složka) je zastropovaná vládním nařízením a dodavatelé mohou účtovat maximálně 6 025 Kč včetně DPH za 1 Mwh elektřiny a stálý měsíční plat včetně DPH nejvýše 157 Kč.

ELEKTŘINA

Produkty na dobu určitou a neurčitou, spotové produkty

Pro koncové zákazníky se na trhu vyskytují dva základní typy produktů.

Produkty na dobu neurčitou
Cena je proměnlivá, dodavatel může cenovou hladinu během smluvního vztahu kdykoli upravovat změnou ceníku. Podmínkou je dle současné platné legislativy adresné informování zákazníka (v postavení spotřebitele) předem. V případě zvýšení ceny má odběratel právo smlouvu vypovědět. Pokud cena stagnuje nebo klesá, lze smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výhodou ze strany zákazníka je snadná vypověditelnost smlouvy kdykoli v čase; produkt je bez závazků. V případě dlouhodobého všeobecného zvyšování cenové hladiny elektřiny nejsou tyto produkty pro zákazníka příliš atraktivní. Opačné však samozřejmě platí také. Nutné je neustálé sledování ceny.

Produkty na dobu určitou
Zákazník se zavazuje odebírat elektřinu na určitou dobu za předem stanovených podmínek.
Metoda stanovení ceny způsobuje další rozčlenění na produkty na dobu určitou:

 • s fixní cenou – předem stanovená neměnná konkrétní hodnota ceny pro celé smluvní období. Výhodou je pro zákazníka jistota stabilní ceny, o kterou se po celé smluvní období nemusí starat, 
 • s garancí ceny – garantovaná nižší cena o určitý počet procent oproti tarifnímu ceníku dominantního dodavatele (ve většině případů zároveň také nejdražšímu).

Pro případ porušení závazku jsou nastaveny sankce. Produkty jsou sjednávány na 1 až 3 roky a jsou v případě nepodání výpovědi automaticky prodlužovány (prolongovány).

Produkty spotové
V poslední době se na trhu objevují také produkty spotové. Ty jsou uzavírány většinou na dobu neurčitou. Cena odebírané silové elektřiny je pak dána vzorcem. Ten vychází z ceny denního trhu elektřiny burzy, kterou si dodavatel zvolil jako základnu pro cenotvorbu. K této ceně je připočtena přirážka dodavatele a stálý měsíční poplatek. V tomto případě je pak výsledná konkrétní cena elektřiny pro zákazníka známá až při vyúčtování. Případně zákazník cenu může sledovat pro každou hodinu jeho odběru na webových stránkách dané burzy. Cena je viditelná až po uplynutí dané dodávkové hodiny. Cena elektřiny se během dne mění, podle bilance přenosové soustavy. V odběrových špičkách je dražší než například v noci. Velký vliv se objevuje ze strany obnovitelných zdrojů, zejména FVE (fotovoltaických elektráren) a větrných elektráren, u kterých není možné plánovat výrobu. V některých hodinách a dnech roku, kdy je vysoká výroba z FVE, případně ještě v kombinaci s vysokou výrobou z větru, dochází i k extrémům, kdy je elektřiny v síti tolik, že je cena dokonce záporná. Jde však jen o ojedinělé případy. Moderní domácnosti dokážou cenu elektřiny v čase dokonce i predikovat a přizpůsobovat jí spotřebu.

         

ELEKTŘINA

Co musí obsahovat vyúčtovaní?

Vyúčtování za elektřinu vám přij de buď ve vytištěné formě do poštovní schránky, nebo elektronicky na e-mail či do aplikace dodavatele. Jaká forma to bude, si volíte ve vaší smlouvě. Standardní lhůta je 15 dnů od zjištění spotřeby. Vyúčtování má každý dodavatel trochu jiné, ale musí podle vyhlášky č. 207/2021 Sb. obsahovat:

 • částku za celkové množství dodané elektřiny a související služby za zúčtovací období,
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady podle smlouvy.

Na vyúčtování dále najdete:

 • zúčtovacího období,
 • celkové množství silové elektřiny dodané do odběrného místa za zúčtovací období spolu s

ELEKTŘINA

Popis faktury za dodávku elektřiny Tepláren Brno

ELEKTŘINA

Jak si správně vybrat dodavatele a jak ho změnit?

Na českém trhu s energiemi se pohybuje několik desítek významnějších dodavatelů elektřiny, kteří se předbíhají ve svých nabídkách (pozn. celkové počty dodavatelů jsou v nižších jednotkách stovek). Doporučujeme si u dodavatelů porovnat několik věcí:

 • cenu za silovou elektřinu,
 • poplatky a smluvní podmínky,
 • smluvní pokuty,
 • výpovědní lhůty,
 • kvalitní klientský servis.

Samotná změna dodavatele elektřiny zabere většinou jen pár minut. Nový dodavatel většinu věcí zařídí za vás. K uzavření smlouvy s novým dodavatelem budete potřebovat následující dokumenty:
1. Vaše poslední vyúčtování za elektřinu nebo smlouvu o dodávce elektřiny s vaším stávajícím dodavatelem.
2. Údaje o bankovním spojení, které jsou nutné pro budoucí vyúčtování, případně spojovací číslo SIPO.

Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na našeho poradce z Energeticko-poradenského centra poradna@teplarny.cz, který vám rád poradí.

ELEKTŘINA

Jak probíhá přechod k Teplárnám Brno?

1. Nezávazný návrh smlouvy
Naši obchodní zástupci vám na základě poptávky vytvoří nezávazný návrh smlouvy, který vám zašlou e-mailem, nebo vás budou telefonicky kontaktovat. Toto proběhne obvykle do 2 pracovních dnů. Od května 2023 je také možné osobně navštívit naše klientské centrum Cimburkova 2, Brno – blízko NC Královo Pole.


2. Podpis smlouvy
Pro podepsání dokumentů je možné použít dva způsoby:
a) Smluvní dokumenty je možné vytisknout, podepsat a naskenované poslat e-mailem zpátky. Pro odeslání dokumentů je možné také využít kurýra nebo poštu.
b) Smluvní dokumenty je možné po domluvě s naším obchodním zástupcem podepsat na osobní schůzce. Od května 2023 i na klientském centru Cimburkova 2, Brno.


3. Zpracování smlouvy a zahájení odběru
Obdržené smluvní dokumenty u nás zkontrolujeme, zavedeme do systému a potvrzené zasíláme v písemně podobě zpět klientům prostřednictvím pošty. V případě, že by bylo ke smlouvě potřeba ještě něco doplnit, budeme vás kontaktovat. Potvrzenou smlouvu odesíláme nejpozději do týdne od podpisu zákazníkem. Součástí potvrzené smlouvy je i uvítací dopis s informací o přibližném datu zahájení dodávky z naší strany.

 

Plyn

PLYN

Zemní plyn a jeho těžba

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který se akumuluje v porézních sedimentárních horninách. Jeho složení a vlastnosti (tzv. kvalita) závisí na způsobu vzniku a na místě ložiska. Na kvalitu dodávaného zemního plynu do ČR dohlíží Energetický regulační úřad (ERÚ). Kvalita plynu musí totiž splňovat stanovené normy. Za měření předepsaných hodnot pak zodpovídá provozovatel přepravní soustavy, který provádí měření jak na začátku, tak i na konci plynovodní sítě.

V současnosti je zemní plyn jedním z nepostradatelných zdrojů energie. Protože zemní plyn obsahuje především metan CH4 (většinou kolem 90 %) a má v porovnání s ostatními fosilními palivy (kromě plynu sem patří i ropa a uhlí) při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Proto je považován za ekologické fosilní palivo.

Zemní plyn se těží z ložisek, která se nachází po celém světě. Největší zásobu plynu má Rusko. Další evropští hráči jsou v těžbě zemního plynu z pohledu zásob této suroviny výrazně menší.

PLYN

Přeprava zemního plynu

Zemní plyn se na velké vzdálenosti přepravuje dvěma způsoby. Buď plynovody, nebo v uzavřených tankerech, podobně jako je tomu u ropy.

Přeprava plynovody je sice mnohem jednodušší a méně nákladná, ale plynovody je potřeba prvně vybudovat. Dálkové (tedy tranzitní) plynovody jsou tvořeny ocelovým nebo měděným potrubím o vnitřním průměru 800-1 400 mm. Proudění v tranzitním plynovodu zajistí tlak o síle 6,1-10 MPa. Tento tlak zajišťují kompresní stanice, které jsou budovány na každých přibližně 100 kilometrech plynovodu.
V místě průchodu státní hranicí jsou pak vybudovány tzv. předávací stanice, v nichž je kontrolováno nejen množství, ale i kvalita přepravovaného plynu. Předávací stanice také zajišťují odběr plynu z dálkových plynovodů do vnitrostátních a do plynárenské soustavy. Tady se už tlak snižuje na 4-6,1 MPa a vnitřní průměr potrubí se zužuje na 80-700 mm.

Tankerová přeprava je dražší, protože se pro přepravu plyn zkapalňuje, aby se zmenšil jeho objem (zmenší se zhruba 600×). Tento proces je energeticky velmi náročný a spotřebuje se 10-15 % tohoto plynu, nebo ekvivalent jiného zdroje energie. Výhodou ale je, že se plyn dá dopravit na jakékoliv místo, kde výstavba plynovodu není možná.

 

PLYN

Plynárenská soustava

Plynárenská soustava je tvořena plynovody, předávacími stanicemi, kompresními stanicemi, regulačními stanicemi, podzemními zásobníky plynu a zařízeními určenými k úpravě a čištění plynu. Slouží k přepravě a distribuci plynu. Na našem území je výhradním provozovatelem přepravní plynárenské soustavy společnost NET4GAS. Ta zajišťuje mezinárodní přepravu přes Českou republiku, ale také vnitrostátní přepravu ke svým partnerům na našem území, kterými jsou provozovatelé regionálních distribučních soustav.

 

PLYN

Distributor vs. dodavatel – kdo je kdo?

Distributor provozuje distribuční soustavu a stará se o ni. Zajišťuje distribuci plynu k vám domů a je zodpovědný za jeho spolehlivé dodávky. Stejně jako u elektřiny se stará i o pravidelné odečty měřidel. V tomto případě plynoměrů. Na distributora se obracíte, pokud chcete zřídit nové odběrné místo.
V České republice jsou tři velcí distributoři – každý má své vyhraněné území, kterému plyn dodává, spravuje a kontroluje. V Praze dodává zemní plyn Pražská plynárenská Distribuce, a.s., což je nejmenší distributor ze všech. V Jihočeském kraji a v části kraje Vysočina působí společnost EG.D. Naopak největším distributorem je pak společnost GasNet.
Dále je možné se setkat také s lokálními provozovateli distribučních soustav. Těch je několik a provozují distribuční soustavy řádově menší.
Distributora si vybrat nemůžete, protože ten je daný regionálně podle toho, kde se nachází vaše odběrné místo.

Dodavatel je firma, která nakupuje plyn na velkoobchodním trhu a následně ho dodává prostřednictvím distributora zákazníkům. Od dodavatele si tedy kupujete plyn pro svou domácnost nebo firmu a řešíte s ním například jeho cenu, doplňkové služby, smlouvu, fixaci ceny atd.
Dodavatele si můžete díky liberalizaci trhu sami vybrat, podle toho, jak vás jeho nabídka osloví.

PLYN

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je zákonem stanovený dodavatel plynu, který vám zajistí dodávku energie v případe, že se váš dodavatel dostal do úpadku. Cena plynu u tohoto dodavatele (DPI) je stanovena Energetickým regulacním úradem (ERÚ). Dodavatel poslední instance se vám ozve sám, nemusíte nikam volat ani chodit. Predá vám duležité informace, jako napríklad cenu za dodávku, výši záloh, termín jejich splatnosti a úcet, na který platit.
Který z dodavatelu to bude, závisí na distribucním území, kde se dané odběrné místo nachází. Přechodem k DPI vám přestává platit smlouva s původním dodavatelem, a to i pokud jste ji uzavřeli na dobu určitou. Od dodavatele poslední instance můžete energie odebírat nejdéle 3 měsíce. Kdykoliv během této doby si mužete vybrat nového dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu.

PLYN

Přepočet m3 na MWh

Hodnoty na plynoměru jsou nejčastěji udávané v m3. Zemní plyn je ale přírodní surovina, která nemá vždy stejnou kvalitu. Proto se kvůli přesnosti výpočtu dodané energie udává na fakturách hodnota spalného tepla vyjádřená v MWh. Přepočet se dělá pomocí tzv. koeficientu spalného tepla pro odběrné místo. Jeho hodnotu určuje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Pokud tedy chcete přepočítat hodnoty z plynoměru (máte-li je v m3), stačí hodnotu na vašem plynoměru vynásobit koeficientem spalného tepla a výsledek bude v kWh. Orientačně se pro koefi cient spalného tepla používá hodnota 10,55. Přesný koeficient se liší pro konkrétní oblast a konkrétní čas a je dohledatelný na webových stránkách distributora.

Poznámka: Pokud bychom chtěli být úplně přesní, museli bychom do výpočtu započíst i objemový koeficient. Ten vypočítává distributor podle tlaku – nadmořské výšky, teploty a dalších parametrů. Nejčastěji se pohybuje kolem hodnoty 1, takže nebývá pro orientační výpočet používán.

Na webu je velké množství kalkulaček, které vám přepočet udělají, např: zde.

PLYN

Jaké jsou distribuční sazby plynu?

U plynu si zákazník nevolí distribuční sazbu podle způsobu využití, jak tomu bývá u elektřiny. Každé odběrné místo je zařazeno do pásma spotřeby, podle roční spotřeby plynu. Každé pásmo má pak svoji stanovenou cenu.
Pásma spotřeby jsou určena cenovým rozhodnutím takto:

Příklady roční spotřeby zemního plynu:

PLYN

Z čeho se cena plynu skládá?

Cena plynu pro konečné zákazníky je podle požadavků Energetického zákona tvořena součtem dvou základních složek – regulované neregulované.
Regulovanou část stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a je to platba za distribuci/přepravu plynu do vašeho odběrného místa. Skládá se z:

 •  pevné ceny za distribuovaný plyn (Kč/kWh),
 • stálé měsíční platby za kapacitu (Kč/měsíc), případně pevné roční ceny za kapacitu (Kč/m3/rok),
 • ceny za činnosti OTE, pevné ceny za zúčtování (Kč/MWh), poplatku za činnost ERÚ (Kč/MWh),
 • DPH = 21%,
 • ekologické daně (Kč/MWh) – domácnosti jsou od ekologické daně osvobozeny. Právnické osoby využívající plyn výhradně pro provoz domovní kotelny mohou o osvobození požádat.

Neregulovanou část si určuje dodavatel sám a tvoří ji platba za odebraný plyn a ostatní služby dodavatele, jako je zákaznický servis, komunikace s úřady, administrativa a podobně. Tyto 2 položky z celého vyúčtování plynu je zákazník schopen výběrem svého dodavatele ovlivnit.

PLYN

Cenový strop

Cenový strop v současné době platí po celý rok 2023. Neregulovaná část ceny plynu (cena za dodávku) je zastropovaná vládním nařízením a dodavatelé mohou účtovat maximálně 3 025 Kč včetně DPH za 1 MWh plynu a stálý měsíční plat včetně DPH nejvýše 157 Kč.

PLYN

Jaký je rozdíl mezi produkty na dobu neurčitou, určitou a co jsou spotové produkty?

Produkty na dobu neurčitou
Cena je proměnlivá, dodavatel může cenovou hladinu během smluvního vztahu kdykoli upravovat změnou ceníku. Podmínkou je dle současné platné legislativy adresné informování zákazníka (v postavení spotřebitele) předem. V případě zvýšení ceny má odběratel právo smlouvu vypovědět. V případě, kdy cena stagnuje nebo klesá, lze smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výhodou ze strany odběratele je snadná vypověditelnost smlouvy kdykoli v čase, produkt je bez závazků. V případě dlouhodobého všeobecného zvyšování cenové hladiny plynu nejsou tyto produkty pro zákazníka příliš atraktivní. Opačné však samozřejmě platí také. Nutné je neustálé sledování ceny.

Produkty na dobu určitou
Zákazník se zavazuje odebírat plyn na určitou dobu za předem stanovených podmínek. Metoda stanovení ceny způsobuje další rozčlenění na produkty na dobu určitou:

 • s fixní cenou – předem stanovená neměnná konkrétní hodnota ceny pro celé smluvní období. Výhodou je pro zákazníka jistota stabilní ceny, o kterou se po celé smluvní období nemusí starat,
 • s garancí ceny – garantovaná nižší cena o určitý počet procent oproti tarifnímu ceníku dominantního dodavatele (ve většině případů zároveň také nejdražšímu).

Pro případ porušení závazku jsou nastaveny sankce. Produkty jsou sjednávány na 1 až 3 roky a jsou v případě nepodání výpovědi automaticky prodlužovány (prolongovány).


Produkty spotové
V poslední době se na trhu objevují také produkty spotové. Ty jsou uzavírány většinou na dobu neurčitou. Cena odebíraného plynu je pak dána vzorcem. Ten vychází z ceny denního trhu plynu burzy, kterou si dodavatel zvolil jako základnu pro cenotvorbu. K této ceně je připočtena přirážka dodavatele a stálý měsíční poplatek. V tomto případě je pak výsledná konkrétní cena plynu pro zákazníka známá až při vyúčtování. Případně zákazník cenu může sledovat pro každý
den jeho odběru na webových stránkách dané burzy. Cena plynu se během roku, ale i jednotlivých dnů mění, podle topné sezony, situace na trhu, stavu zásobníků či bilance plynárenské soustavy.
Někteří dodavatelé ve snaze o získání a udržení zákazníka typy produktů a stanovení cen kombinují. Je pak možné se setkat i se smlouvou na dobu určitou, kdy je cena proměnlivá a určuje ji dodavatel. Informace o možnosti změny ceny bývá pro zákazníka často těžce dohledatelná a ten si myslí, že jde o smlouvu s fixní
cenou. Dále může být cena u smlouvy na dobu určitou stanovena vzorcem vycházejícím ze spotového trhu. Z pohledu zákazníka je dobré se zamyslet, zda se zavazovat k něčemu, co se může v budoucnu nepředvídaně měnit.

   

 

PLYN

Co musí obsahovat vyúčtování?

Vyúčtování za plyn vám přij de buď ve vytištěné formě do poštovní schránky, nebo elektronicky na e-mail či do aplikace dodavatele. Jaká forma to bude, si volíte ve vaší smlouvě. Standardní lhůta je 15 dnů od zjištění spotřeby.

Vyúčtování má každý dodavatel trochu jiné, ale musí podle vyhlášky č. 207/2021 Sb. obsahovat:

 • částku za celkové množství dodaného plynu a související služby za zúčtovací období,
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady podle smlouvy.


Na vyúčtování dále najdete:

 • zúčtovacího období,
 • celkové množství plynu dodané do odběrného místa za zúčtovací období spolu s uvedením způsobu zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby),
 • celkovou výši uhrazených záloh za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě,
 • specifi kaci odběrného místa adresou a EIC kódem,
 • rozpis plateb a cen za dodávku zemního plynu.

Nově najdete od ledna 2022 v části C vašeho vyúčtování datum ukončení smlouvy, které je pro vás důležité v případě, že chcete dodavatele změnit bez sankce za předčasné ukončení smlouvy. Najde zde i odkaz pro kalkulaci nabídek dodavatelů, který zajišťuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

 

PLYN

Popis faktury za zemní plyn Tepláren Brno

PLYN

Jak si správně vybrat dodavatele, a jak ho změnit?

Na českém trhu s energiemi se pohybuje několik desítek významnějších dodavatelů plynu, kteří se předbíhají ve svých nabídkách. Doporučujeme si u dodavatelů porovnat několik věcí:

 • cenu za dodávku zemního plynu,
 • poplatky (tzv. stálá měsíční platba),
 • smluvní podmínky,
 • smluvní pokuty,
 • výpovědní lhůty,
 • kvalitní klientský servis.

Samotná změna dodavatele plynu zabere většinou jen pár minut. Nový dodavatel většinu věcí zařídí za vás. K uzavření smlouvy s novým dodavatelem budete potřebovat následující dokumenty:
1. Vaše poslední vyúčtování za plyn nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s vaším stávajícím dodavatelem.
2. Údaje o bankovním spojení, které jsou nutné pro budoucí vyúčtování, případně spojovací číslo SIPO.

Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na našeho poradce z Energeticko-poradenského centra poradna@teplarny.cz, který vám rád poradí.

PLYN

Jak probíhá přechod k Teplárnám Brno?

1. Nezávazný návrh smlouvy
Naši obchodní zástupci vám na základě poptávky vytvoří nezávazný návrh smlouvy, který vám zašlou e-mailem, nebo vás budou telefonicky kontaktovat. Toto proběhne obvykle do 2 pracovních dnů. Od května 2023 je také možné osobně navštívit naše klientské centrum Cimburkova 2, Brno – blízko NC Královo Pole.


2. Podpis smlouvy
Pro podepsání dokumentů je možné použít dva způsoby:
a) Smluvní dokumenty je možné vytisknout, podepsat a naskenované poslat e-mailem zpátky. Pro odeslání dokumentů je možné také využít kurýra nebo poštu.
b) Smluvní dokumenty je možné po domluvě s naším obchodním zástupcem podepsat na osobní schůzce. Od května 2023 i na klientském centru Cimburkova 2, Brno.


3. Zpracování smlouvy a zahájení odběru
Obdržené smluvní dokumenty u nás zkontrolujeme, zavedeme do systému a potvrzené zasíláme v písemně podobě zpět klientům prostřednictvím pošty. V případě, že by bylo ke smlouvě potřeba ještě něco doplnit, budeme vás kontaktovat. Potvrzenou smlouvu odesíláme nejpozději do týdne od podpisu zákazníkem. Součástí potvrzené smlouvy je i uvítací dopis s informací o přibližném datu zahájení dodávky z naší strany.

 

Teplo

TEPLO

Cesta tepla z tepláren k odběrateli, rozdíl mezi výměníkovou a předávací stanicí

K odběrateli se teplo dostane otopnou soustavou z centrálního zdroje tepla přes výměníkovou a předávací stanici.

Otopná soustava jsou zařízení, která slouží k zajištění výroby, dopravy a předání tepla do vytápěného prostoru. Otopnou soustavu tvoří zdroje, rozvody a spotřebiče tepla.

Výměníková stanice tepla slouží k transformaci (výměně) dálkově dodávaného tepla o vyšších teplotách a tlacích na hodnoty přijatelné pro místní otopnou soustavu. Výměníková stanice je tlakově nezávislá, kdy vyšší tlak horké vody je od otopné soustavy oddělen pomocí výměníku tepla. Výměníková stanice má podobnou funkci, jako v elektrárnách chladící věž. Pára se ochladí, přemění se na vodu (zkondenzuje) a předá svou energii vodě, která se ohřeje a teče dále – tzv. primární okruh. V případě domovní výměníkové stanice, voda z primárního okruhu předá své teplo do sekundárního (domovního) okruhu, který zajišťuje vytápění a ohřev vody v domácnostech.
Aby se při průtoku vody z teplárny do výměníkové stanice u domu zajistila co nejvyšší možná teplota, voda teče potrubím pod tlakem (zvyšuje se teplota bodu varu vody). Výměníková stanice posléze tyto hodnoty upraví tak, aby voda předala své teplo v bezpečných hodnotách a mohlo tak proběhnout vytápění budovy a ohřev vody pro domácnosti.


Předávací stanice je zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením. Zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo odběratelům. Předávací (směšovací) stanice je tlakově závislá.

TEPLO

Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním připojením?

Odběratel s primárním připojením je připojen na primární síť, která začíná v teplárnách a je realizována dálkovým potrubím dopravujícím teplonosnou látku o vyšších parametrech a končí ve výměníkové stanici. Výměníková stanice je v majetku odběratele a fakturační – patní měřič se nachází před výměníkovou stanicí.

Odběratel se sekundárním připojením je připojen na sekundární síť, která začíná ve výměníkové stanici a končí u spotřebitelů – rozvod topné vody do otopných těles a rozvod teplé vody k zařizovacím předmětům. Výměníková stanice je v majetku tepláren a fakturační (patní měřič) se nachází až za výměníkovou stanicí, obvykle na patě objektu.

TEPLO

Princip dodávky teplé vody

Teplo pro ústřední topení teče do jednotlivých domů přes patní měřič a teplo pro ohřev teplé vody je měřeno v předávací stanici. V předávací stanici provozovatel odečte na měřiči, kolik tepla bylo dodáno z tepláren a kolik tepla bylo použito v síti ústředního topení. Rozdíl tvoří teplo spotřebované k ohřevu teplé vody. V případě, kdy je kotelna umístěna přímo ve vytápěném domě, není takové rozdělení potřeba.

TEPLO

Odečty tepla pro ústřední topení a teplou vodu

Teplo pro ústřední topení (ÚT) a teplou vodu (TV) je většinou dodáváno do jednotlivých domů přes samostatný fakturační, tzv. patní měřič. Někdy je teplo pro teplou vodu měřeno ve výměníkové stanici. V takových případech je měřeno buď samostatným měřidlem, nebo může být měřeno rozdílem měření celkového tepla dodaného do výměníkové stanice (VS) a po odečtení celkového tepla pro ÚT vyjde teplo pro teplou vodu. Zjednodušeně tedy VS – ÚT = TV. V případě, kdy je domovní stanice umístěna přímo ve vytápěném domě není takové rozdělení potřeba.

TEPLO

Rozdělovače topných nákladů na radiátorech

Rozdělovače topných nákladů (RTN) na radiátorech nejsou absolutními měřiči tepla z pohledu metrologie, a proto neukazují žádné fyzikální jednotky. Jde pouze o indikátory, které sledují povrchovou teplotu jednotlivých otopných těles – radiátorů a teplotu v místnosti v určitém čase. Lze podle nich určit podíl spotřeby otopného tělesa na celkovém množství předávaného tepla.


Teplo, jako energii, není vůbec snadné jednoduše, a přitom absolutně měřit v běžných podmínkách, v každé bytové jednotce (v bytových domech). Proto je volen princip, kdy je fyzikálně a absolutně měřeno teplo na vstupu do objektu (objektové – patní měřiče) a pak se celkové náklady rozpočítávají na jednotlivé odběratele podle údajů RTN, případně pomocí bytových kalorimetrů. Nájemníkům je pomocí indikátorů účtován jen jejich podíl (spotřební složka nákladů) na měřené celkové spotřebě domu.

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií platí, že v domech s centrální dodávkou tepla (domovní kotelnou, dálkovým teplem) do všech bytů, je povinností všechna otopná tělesa osadit zařízením pro určení spotřeby tepla.

TEPLO

Proč platíte i když netopíte?

Teplo se vždy šíří z teplejšího prostoru do chladnějšího. Při rozdílu teplot sousedních bytů tedy dochází k přestupu tepla stěnami. A nejen to. Současně teplo „putuje“ vertikálním systémem stoupaček. Jinými slovy: když někdo zapne topení ve vyšším patře, teplá voda proudí trubkami  (stoupačkami) i přes ostatní byty pod ním, které jsou tak částečně vytápěny, i když mají vypnuté topení. Navíc ve starších domech, vzhledem k cirkulaci, tm zamezit, nicméně nemohou zohlednit vše.

Zjednodušeně řečeno: i když sami netopíte, proudí k vám teplopí stoupačky i bez otevřeného radiátoru. Pravidla pro rozúčtování se sice snaží právě podobným nespravedlnosteo od všech sousedů. Toto teplo nelze přesně změřit žádným měřidlem. Poměrová měřidla na vašich radiátorech neměří jednotky dodaného tepla, ale určují pouze poměr mezi tím, kolik bylo na jednotlivých radiátorech v domě protopeno. Na základě takto zjištěných poměrů se pak mezi jednotlivé uživatele dělí část tepla naměřená patním měřidlem, zbytek je z důvodů prostupů tepla zdmi rozdělen v poměru započitatelných ploch.

TEPLO

Rozúčtování

Podle vyhlášky 269/2015 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování, jsou celkové náklady na vytápění při rozúčtování
rozděleny v prvním kroku na základní a spotřební složku.

 • Základní složka se odvíjí podle započitatelné podlahové plochy bytů a činí 30 až 50 %, přesnou výši určí poskytovatel služeb. Teplárny Brno stanovuje toto rozdělení po dohodě s objednavatelem služby.
 • Spotřební složka je vypočtena poměrem, podle naměřených hodnot na měřičích (indikátorech), které musí být instalovány v každé bytové i nebytové jednotce.

Na výpočet má dále vliv, jak je byt situovaný vůči světovým stranám (např. severní má vyšší koeficient), jaký má výkon radiátor, jaké jsou přepočtové koefi cienty polohy bytu v rámci zúčtovací jednotky, tedy v jakém je patře, případně zda je pod střechou nebo nad nevytápěným sklepem a podobně. Podrobně tato pravidla určuje vyhláška 269/2015 Sb. v § 3. odst. 2.

Příklad rozúčtování:

Rozúčtování teplé vody

Teplá voda má svá vlastní pravidla. Vyhláška č. 269/215 Sb. v § 4 stanovuje rozdělení základní složky nákladů na spotřebované teplo na poskytování teplé vody. 30 % nákladu na ohřev teplé vody bude každému uživateli rozděleno podle podlahové plochy a 70 % nákladu na ohřev teplé vody bude rozděleno v poměru spotřebované teplé vody v m3 jednotlivých bytů.
Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé a studené vody v bytech činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

Příklad rozúčtování:

TEPLO

Kdo rozúčtovává na jednotlivé byty?

Pro měření tepla, dodaného do objektu, se používá tzv. kalorimetr, instalovaný na patě objektu, případně ve výměníkové stanici pro ohřev teplé vody. Na základě tohoto měření vystaví Teplárny Brno fakturu za odběr tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro celý vytápěný objekt.
Rozdělení, rozúčtování dodaného tepla do jednotlivých bytových jednotek je složitější záležitost. Rozúčtování na jednotlivé byty je již v kompetenci společenství vlastníků či bytového družstva. Teplárny Brno provádějí rozúčtování na konečné spotřebitele pouze u domů, s nimiž mají na tuto službu podepsanou smlouvu.

TEPLO

Z čeho se skládá cena tepla?

K výrobě a/nebo prodeji tepla je zapotřebí licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Konečná cena pro spotřebitele je závislá na jeho výrobci/prodejci, částečně ovlivňuje cenu tepla pro vytápění a ohřev vody také Energetický regulační úřad.
Složení ceny za teplo a její regulace
Do ceny se zahrnují náklady na pořízení zdrojů tepla, náklady na modernizaci výrobny a teplárenské sítě, další provozní náklady, náklady na pořízení paliva (zemní plyn, uhlí,....), emisní povolenky, DPH a marže. Konečná cena za jednotku tepla (1 GJ) je omezována regulátorem (ERÚ), a to stanovením cenového stropu. Teplárny pak musejí stanovovat cenu tepla s ohledem na tuto normu.


Rozdíly v cenách
V žádném jiném energetickém odvětví nelze pozorovat takové rozdíly v cenách, jako právě v teplárenství. Výše ceny za jednotku tepla se, podle místa prodeje, liší až o stovky procent. Mimo jiné je to dáno především cenovou náročností vstupního paliva. V některých případech mohou obchodníci s teplem požádat o zvýšení cenového stropu u ERÚ, a to například na základě doložených investic do teplárenské sítě.

 

TEPLO

Výhody vytápění soustavou zásobování tepelnou energií (SZTE)

Soustavou zásobování tepelnou energií jsou efektivně zásobovány velké bloky. Díky tomu, že existuje pouze jeden zdroje emisí, je tento způsob vytápění nejvíc šetrný k životnímu prostředí.
Koncovému uživateli odpadá jakákoliv obsluha zařízení. Všechny ostatní povinnosti se zajištěním dodávky tepla až do domu jsou na dodavateli.

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies