Ocenění, certifikáty

Národní cena kvality – program Start Plus

Národní cenu kvality v programu Start Plus - Úspěšná firma získaly Teplárny Brno v listopadu 2017. Staly se tak první stoprocentně městskou společností vůbec, jíž se podařilo uspět v této prestižní soutěži. Národní ceny kvality jsou v České republice udělovány již od roku 1995 a významně se liší od ostatních podobných ocenění. V jejich hodnocení je totiž využíván Model Excelence vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM), který dokáže objektivně porovnat jednotlivé firmy bez ohledu na velikost a oblast podnikání. Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než osmdesáti zemích světa.
Teplárny Brno prošly přísným hodnocením v oblastech strategie, řízení strategického, finančního a personálního managementu, zákaznického přístupu i vnímání společnosti okolím. Ocenění potvrzuje, že procesy v oblasti strategického řízení jsou ve společnosti dobře nastaveny a je možné přizpůsobovat se příležitostem na trhu i eliminovat případné hrozby. Kromě toho zjištěné ukazatele současně ukazují cestu k dalšímu zlepšování. 

Úspěšná organizace v programu Excelence

Národní cena kvality potvrdila, že patříme na špičku. Hlavními výhodami účasti v Národní ceně kvality ČR je zpětná vazba, popisující silné stránky hodnocené společnosti i možné oblasti pro zlepšení. Teplárny Brno dosáhly v NCK 2019 výborného výsledku na hranici 500 bodů, který je v Evropě spojován s oceněním Recognised for Excellence 4 star a získaly v kategorii PODNIKATELSKÝ SEKTOR – VELKÁ ORGANIZACE ocenění ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE. Zpráva hodnotitelů se zaměřila na devět kritérií, kterými jsou vedení, strategie, pracovníci, partnerství a zdroje, procesy, výrobky a služby, zákazníci – výsledky, pracovníci – výsledky, společnost – výsledky a ekonomické výsledky.

Certifikace ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací

Společnost Teplárny Brno, a.s. je držitelem certifikátu normy ISO 27001 od roku 2014. Norma 27001 je mezinárodní standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnující zaměstnance, procesy. IT systém a strategii firmy. ISO 27001 pomáhá identifikovat, řídit a minimalizovat hrozby zneužití důvěrných informací.

 

Certifikace ISO 9001 - Systém managementu kvality

Společnost Teplárny Brno, a.s. je držitelem certifikátu normy ISO 9001 od roku 2014. Norma ISO 9001 prokazuje schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále rostoucím požadavkům zákazníků.

Certifikace ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií

Společnost Teplárny Brno, a.s. je držitelem certifikátu normy ISO 50001 od roku 2015. Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu.

Certifikace ISO 14001 – Systém environmentální managementu

Společnost Teplárny Brno, a.s. je držitelem certifikátu normy ISO 14001 od roku 2015. Norma ISO 14001 je světově nejuznávanější a nejpoužívanější normou používanou pro systémy řízení životního prostředí. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti. Ochrana životního prostředí (environment) je jednou ze základních priorit a potřeb současné společnosti.

Certifikace ISO 45001 – Systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Společnost Teplárny Brno, a.s. je držitelem certifikátu normy ISO 45001 od roku 2016 (dříve OHSAS 18001). Norma ISO 45001 - Systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky Tepláren Brno, a.s. a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP. 
iso-45001

Osvědčení „Bezpečný podnik“

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří v naší společnosti integrovanou složku, která zajišťuje bezpečnost nejen vlastním zaměstnancům, ale i dodavatelským a nájemním firmám, od kterých se vyžaduje shodný přístup k dodržování bezpečnostních předpisů a předcházení pracovním úrazům.

Nově pojatá bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vyplývající z programu bezpečného podniku, napomáhá k harmonizaci požadavků směrnic EU a z nich vycházejících ustanovení, zapracovaných do české legislativy a vnitřních řídících aktů společnosti.

Řízení bezpečnosti práce ve svých aktivitách nesleduje jen aspekty ekonomické, ale zohledňuje i dopady své činnosti na životní prostředí a BOZP v rámci celého výrobního procesu. Původní role zaměstnanců se změnila na roli spolutvůrce kvality BOZP, protože se aktivně spolupodílí na předcházení rizik a eliminují tak jejich vznik na nejmenší možnou míru.

Ocenění „Projekt roku“

Projekt roku vyhlašuje každoročně Teplárenské sdružení České republiky a to v několika kategoriích. Záměrem této soutěže je ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás.
 
Do soutěže se přihlašují projekty, jejichž obecným přínosem je:
  1. zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie,
  2. snížení spotřeby fosilních paliv, závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, emisí skleníkových plynů a zejména CO2,
  3. zajištění efektivního zásobování energií, tepelné pohody bytových prostorů, energetických potřeb služeb a průmyslu.

 

 

Ocenění za projekt „rozšíření akumulačních schopností zdroje Červený mlýn“. V roce 2017 byla dokončena přestavba nevyužívané nádrže na lehký topný olej na akumulátor o objemu 5000 m3, který zajistil efektivnější zapojení zdrojů pro výrobu tepla. Akumulace shromáždí teplo vyrobené na zdrojích a využije jej v topných špičkách, kdy se pak nemusí přidávat záložní starší kotle s nižší účinností.

 

Ocenění Projekt roku 2011 v soustavách zásobování teplem a chladem od Teplárenského sdružení České republiky získaly Teplárny Brno za přestavbu parovodní tepelné sítě na technicky modernější horkovodní síť.

Teplárny zahájily výměnu zastaralých parovodů za efektivnější horkovody v roce 2010. Cílem rozsáhlého projektu, který je naplánován až do roku 2027, je výrazné snižování tepelných ztrát v distribuční soustavě a výměníkových stanicích.

Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

První místo ve druhém ročníku soutěže Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost získaly v kategorii Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců Teplárny Brno. První místo z roku 2016 následuje po ocenění i z prvního ročníku v roce 2015. Hodnotící kritéria byla rozdělena do několika kategorií a zahrnovala například regionální odpovědnost, sociální odpovědnost či odpovědnost ekonomickou a environmentální.

Historicky první ročník soutěže vyhlásila v roce 2015 Rada Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR. Soutěže se mohou zúčastnit jak organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně zabývají nad rámec svých zákonných povinností.

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies